Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 7.4.2022 kl. 16.00 i Karimosalen vid restaurang Katajanokan Kasino, Maringatan 1, Helsingfors.

A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Konstituering av stämman
 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
 4. Konstaterande av stämmans laglighet
 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
 6. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2021
 7. Fastställande av bokslutet
 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utbetalning av medel
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Beslut om styrelsens arvoden
 11. Beslut om revisorns arvoden
 12. Beslut om styrelsemedlemmarnas antal
 13. Val av styrelsemedlemmar
 14. Val av revisor
 15. Avslutande av stämman

 

 B. Stämmohandlingar

Årsberättelsen 2021 innehållande styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutshandlingar och revisionsberättelse samt ovan nämnda beslutsförslag finns att läsas och laddas ner på Forcits hemsida https://forcitgroup.com/sv/arsberattelse/

Aktieägare kan också be om digital årsberättelse av Administrations- och HR-assistent Pia Holmström på adressen: pia.holmstrom@forcit.fi

 

 C. Anvisningar för deltagarna i ordinarie bolagsstämman

För att delta på stämman skall aktieägaren anmäla sig senast den 31.3.2022 kl. 16.00 hos bolaget per telefon +358 (0)40 8690 202 eller per e-post pia.holmstrom@forcit.fi.

Aktieägare får delta i ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på stämman.

Efter bolagsstämman finns det möjlighet att under fria former diskutera med bolagets styrelse och ledning vid Katajanokan Kasino.

 

Hangö den 21.3.2022
Oy Forcit Ab
Styrelsen