Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls onsdagen den 14.4.2021 kl. 16.00 i Lewinsalen vid bolagets huvudkontor, Forcitvägen 37, Hangö.

A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Konstituering av stämman
 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
 4. Konstaterande av stämmans laglighet
 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
 6. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2020
 7. Fastställande av bokslutet
 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utbetalning av medel
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Beslut om styrelsens arvoden
 11. Beslut om revisorns arvoden
 12. Beslut om styrelsemedlemmarnas antal
 13. Val av styrelsemedlemmar
 14. Val av revisor
 15. Avslutande av stämman

B. Stämmohandlingar

Årsberättelsen 2020 innehållande styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutshandlingar och revisionsberättelse samt ovan nämnda beslutsförslag finns att läsas och laddas ner på Forcits hemsida https://forcitgroup.com/sv/arsberattelse/

Aktieägare kan också be om digital eller tryckt årsberättelse av Administration och HR assistent, Pia Holmström på adressen: pia.holmstrom@forcit.fi

C. Anvisningar för deltagarna i ordinarie bolagsstämman

För att delta på stämman skall aktieägaren anmäla sig senast den 7.4.2021 kl. 16.00 hos bolaget per telefon +358 (0)40 8690 202 eller per e-post: pia.holmstrom@forcit.fi

För att reducera riskerna relaterade till COVID-19 är man tvungen att begränsa deltagarantalet på plats vid stämman till minimi. Med hänvisning till säkerheten, uppmanar vi aktieägare att istället för att fysiskt delta i stämman utnyttja möjligheten att befullmäktiga ett ombud att på stämman representera aktieägaren och där använda rösträtt på dennes vägnar. Aktieägare kan befullmäktiga bolagets ombud, personalchef Stefan Långström, eller annan person att representera aktieägaren på bolagsstämman.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på stämman.

Aktieägarna ges möjligheten att på distans via MS Teams följa med bolagsstämmans gång. Aktieägare som ämnar följa med stämman via MS Teams bör indikera detta i samband med anmälan till stämman och får information om hur uppkoppling till Teams sker.

Efter avslutad stämma ges aktieägarna möjligheten att ställa ytterligare frågor till bolagets styrelseordförande och verkställande direktör.

 

Hangö den 26.3.2021

Oy Forcit Ab

Styrelsen