Årsberättelse

FORCIT Groups årsberättelse inkluderar styrelsens rapport, koncernens och moderbolagets finansiella rapporter och revisionsberättelse.

Årsberättelsens innehåll har sammanställts på finska, svenska och engelska.

Årsberättelse 2020

Forcits målsättning är att vara nordisk marknadsledare

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, den globala Coronapandemin till trots, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år. Säkerhetsprestandan förbättrades klart och koncernens olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF) minskade till 1,3.