Årsberättelse

FORCIT Groups årsberättelse inkluderar styrelsens rapport, koncernens och moderbolagets finansiella rapporter och revisionsberättelse.

Årsberättelsens innehåll har sammanställts på finska, svenska och engelska.

Årsberättelse 2020

Forcits målsättning är att vara nordisk marknadsledare

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, den globala coronapandemin till trots, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år. Säkerhetsprestandan förbättrades klart och koncernens olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF) minskade till 1,3.

Årsberättelse 2019

Forcits målsättning är att vara nordisk marknadsledare

FORCITs målsättning är att vara nordisk marknadsledare inom Explosives och Consulting samt att inom affärsområdet Defence vara ledande på världsmarknaden inom ickekänsliga sprängämnen. Bolagets fokus på säkerhet har inneburit en reduktion i arbetsolycksfall med frånvaro på 29% mot föregående år. Under året har till ny VD utnämnts Joakim Westerlund (från den 1.4.2019).